Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego BOW atelier

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujacy – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy BOW atelier prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem 
https://bowatelier.pl
Sprzedawca – Wanda Święch, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Wanda Święch , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8131462403, Lutcza 38-312, Lutcza 957.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCA

 1. 1.Adres pocztowy: ul. Romana Krogulskiego 31, 35-232 Rzeszów
 2. 2.Adres e-mail: biuro@bowatelier.com

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. 1.Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • ïUrządzenie z dostępem do Internetu
  • ïPrzeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 1. 2.Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. 1.Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. 2.Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. 3.Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. 4.Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. 5.Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. 6.Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. 7.Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. 8.Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. , w zależności od wyboru Kupującego:
  1. 1.Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy Idea Bank 79 1140 2004 0000 3902 8041 5703
  2. 2.Za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • ïszybkie płatności internetowe
   • ïPayPal
 1. 2.W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej szybkie płatności internetowe, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest przelewy24.pl
 2. 3.W przypadku wybrania przez Kupującego płatność z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. 4.Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. 5.Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. 1.Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. 2.Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. 3.W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. 4.W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. 5.Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
  • ïRzeczpospolita Polska
  • ïKraje będące częścią UE
 1. 6.Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  • ïZa pośrednictwem firmy kurierskiej
  • ïZa pośrednictwem Poczty Polskiej
 1. 7.Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 2. 8.W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. 1.Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. 2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. 1.W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. 2.W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. 3.Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. 4.Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. 5.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument prawidłowo (na e-adres Sklepu) wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.SKUTKI ODSTAPIENIA OD UMOWY
 6. 6.W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z pominięciem kosztów dostarczenia towaru  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. 7.Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. 8.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. 9.Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Romana Krogulskiego 31, 35-232 Rzeszów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. 10.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. 11.Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. 12.Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. 1.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. 1.W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. 2.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 9 REKLAMACJE

 1. 1.W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. 2.Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. 1.Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. 2.Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. 3.Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. 4.Żądać usunięcia wady
 3. 3.Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. 4.Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, na adres ul. Romana Krogulskiego 31, 35-232 Rzeszów
 5. 5.Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. 6.Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. 7.Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.POZASADOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. 8.W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. 1.Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. 2.Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyc wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. 3.Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. 4.Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. 1.Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. 2.Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. 1.Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. 2.Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. 3.Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. 4.W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. 5.Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzysta:

WZÓR FORMULARZA ODSTAPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnic i odesłac tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Pracownia Wanda Święch ul. Romana Krogulskiego 31, 35-232 Rzeszów adres e-mail: biuro@bowatelier.com

– Ja ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data odbioru …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko Konsumenta(ów) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta(ów) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.